PROTOKÓŁ Z XIII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 18.07.2019r., od GODZ. 14:30 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

Link do XIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Protokół 
Z XIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 18.07.2019 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a 

Sesja trwała: od godziny 14:30 do 14:45.
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski.
Sekretarz obrad: Piotr Mądrzyński.
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski.
 
Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Białe Błota Dariusza Fundatora.
 
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną.
Nagranie z Sesji Rady Gminy z przyczyn technicznych do 6 min. 54 s. nie zawiera zapisu dźwiękowego.

W sesji udział wzięli:
1.      Radni Gminy Białe Błota;
2.      Wójt Gminy Dariusz Fundator;
3.      Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak;
4.      Sekretarz Gminy Ewa Galicka;
5.      Radca Prawny Maciej Dalka;
6.      Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7.      Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
8.      Sołtysi;
9.      Zaproszeni goście i mieszkańcy.

Nieobecni Radni: Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak. 
  
Porządek obrad. 
1. Otwarcie XIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie uczestników oraz stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał: 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 
2) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białe Błota. 
5. Zakończenie obrad XIII Sesji VIII Kadencji. 
  
Ad. 1. Otwarcie XIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie uczestników oraz stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski otworzył XIII Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji. Poinformował, że na sesji obecnych jest 17 radnych i Rada może podejmować uchwały. Sesja jest nagrywana 
i transmitowana, następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych. 
  
Ad. 2. Wybór sekretarza obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski zaproponował kandydaturę radnego Piotra Mądrzyńskiego na sekretarza obrad. Kandydaturę poddano głosowaniu. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wybór na funkcję sekretarza radnego Piotra Mądrzyńskiego. 
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak 
  
Ad. 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 

Za zgodą Wójta Gminy Dariusza Fundatora poddano głosowaniu wprowadzenie dwóch dodatkowych projektów uchwał do porządku obrad. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior + na terenie Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak 
Głosowano wniosek w sprawie: 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej dot. wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2018 Sołectwa Zielonka na realizację filmu promocyjnego o miejscowości Zielonka. 
Radny Jacek Grzywacz zadał pytanie Przewodniczącemu Rady Gminy Bronisławowi Balcerowskiemu czy wprowadzenie tego projektu uchwały jest konieczne na tej Sesji Rady Gminy, gdyż była ona nieplanowana. 
Przewodniczący Gminy Bronisław Balcerowski poinformował radnego, że wszczęcie kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną wymaga uprzedniej uchwały Rady Gminy w tej sprawie. W związku
z powyższym wprowadzenie tej propozycji uchwały do porządku jest zasadne, a w przypadku jej uchwalenia komisja będzie mogła rozpocząć pracę. 
Radny Jacek Grzywacz powiedział, że trwa letnia przerwa w pracach radnych i tylko Komisja Rewizyjna będzie prowadziła w tym czasie kontrolę. 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (1) 
Jacek Grzywacz 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak 
Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak 
  
Ad. 4. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak omówiła projekt uchwały dotyczący realizacji zadania pod nazwą: Aktualizacja dokumentacji projektowo – budowlanej dla ulicy Cedrowej, Chełmińskiej
i Chmielarskiej w Białych Błotach. Aktualizacja dokumentacji pozwoli na wnioskowanie o dofinansowanie środków na budowę dróg samorządowych z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.115.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 

2) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białe Błota. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.116.2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białe Błota. 
  
3) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.117.2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota. 
  
4) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2018 Sołectwa Zielonka na realizację filmu promocyjnego o miejscowości Zielonka. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2018 Sołectwa Zielonka na realizację filmu promocyjnego o miejscowości Zielonka. 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (1) 
Jacek Grzywacz 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.118.2019 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej wydatkowania środków
z funduszu sołeckiego w roku 2018 Sołectwa Zielonka na realizację filmu promocyjnego o miejscowości Zielonka. 
  
Ad. 5. Zakończenie obrad XIII Sesji VIII Kadencji. 

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski zakończył obrady XIII sesji Rady Gminy Białe Błota. 
Zgodnie z §39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 12.08.2019 r.  Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy. 

 
 
Przewodniczący
  Rady Gminy Białe Błota
    Bronisław Balcerowski

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (18 lipca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (18 lipca 2019, 15:15:07)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (23 lipca 2019, 10:12:16)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 266