PROTOKÓŁ Z XXI SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 30.12.2019 r., od GODZ. 16:30 w Biurze Rady Gminy w Białych Błotach, ul. Guliwera 4A

nagranie
Protokół 
z XXI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 30.12.2019 r. 
w Biurze Rady Gminy w Białych Błotach, ul. Guliwera 4a. 
 
Sesja trwała: od godziny 16:30 do godziny 16:37. 
Sesję prowadził: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut 
Sekretarz obrad: Radny Jacek Krzyżanowski 
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski. 
  
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz 
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 
W sesji udział wzięli: 
Radni Gminy Białe Błota; Wójt Gminy Dariusz Fundator; Sekretarz Gminy Ewa Galicka; Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; Sołtysi; 
Nieobecni radni: Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie XXI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie uczestników oraz stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały: 
1) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
  5. Zakończenie obrad XXI Sesji VIII Kadencji. 
  
Ad. 1. Otwarcie XXI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie uczestników oraz stwierdzenie quorum. 

Wiceprzewodniczący rady gminy Henryk Sykut zwołał XXI Sesję Rady Gminy na wniosek wójta gminy Dariusza Fundatora. Pan wiceprzewodniczący poinformował, że sesja została zwołana w wyniku ludzkiej omyłki dotyczącej zapisu dat, gdzie była data 30.06.2019, a powinna być 30.06.2020 r. Urząd sprawdził, że nie było można tego załącznika zmienić w inny sposób jak poprzez sesję, dlatego w takim trybie może niezgodnym ze statutem radni zostali poproszeni o stawienie. 
Wiceprzewodniczący rady stwierdził quorum. 

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad. 
Na sekretarza obrad zaproponowano radnego Jacka Krzyżanowskiego 
Głosowano w sprawie: 
Wybór na funkcje sekretarza radnego Jacka Krzyżanowskiego. 
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 10 
Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Bronisław Balcerowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (1) 
Jacek Krzyżanowski 
NIEOBECNI (10) 
Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
Sekretarzem obrad został wybrany radny Jacek Krzyżanowski 

Ad. 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 

Ad. 4. Podjęcie uchwały: 
Kierownik Referatu Inwestycji omówiła projekt uchwały. 
1) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 10 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Bronisław Balcerowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
NIEOBECNI (10) 
Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.202.2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
  
Ad. 5. Zakończenie obrad XXI Sesji VIII Kadencji.Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (31 grudnia 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (31 grudnia 2019, 07:51:13)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (10 stycznia 2020, 12:56:21)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 235