PROTOKÓŁ Z XXII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 21.01.2020 r., od GODZ. 15:00 w w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie
Protokół 
z XXII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 21.01.2020 r. 
w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 
 
Sesja trwała: od godziny 15:00 do godziny 18:30.
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
Sekretarz obrad: Radna Ilona Nowakowska
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski.
 
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz 
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 
W sesji udział wzięli: 
Radni Gminy Białe Błota; Wójt Gminy Dariusz Fundator; Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak; II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski; Sekretarz Gminy Ewa Galicka; Radca Prawny Maciej Dalka; Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota; Sołtysi; Zaproszeni goście i mieszkańcy. 

Nieobecny radny: Zbigniew Moroz 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie XXII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XX i XXI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota 
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie za 2019 r. 
1) Komisja Budżetu i Finansów; 
2) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
3) Komisja Rewizyjna; 
4) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu; 
5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 
7. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał w okresie między sesjami. 
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał. 
9. Podjęcie uchwał: 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. 
3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2020. 
4) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2020 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
5) w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/133/2007 Rady Gminy Białe Błota w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
6) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota. 
7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych. 
8) w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej. 
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
11. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami. 
12. Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami. 
13. Zakończenie obrad XXII Sesji VIII Kadencji. 
  
Ad. 1. Otwarcie XXII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
wybór na funkcję sekretarza radnej Ilony Nowakowskiej. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Ilona Nowakowska 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz 
Na sekretarza obrad została wybrana radna Ilona Nowakowska 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XX i XXI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XX i XXI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz 
Protokoły z XX i XXI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota zostały przyjęte. 

Ad. 4. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz 
Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji 
w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie za 2019 r. 
1) Komisja Budżetu i Finansów; 
2) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
3) Komisja Rewizyjna; 
4) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu; 
5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał w okresie między sesjami. 

Ad. 8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał. 

Ad. 9. Podjęcie uchwał: 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 
Kierownik referatu budżetu Krystyna Kołodziejczak przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały. 
  
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka przedstawiona przez kierownika referatu Krystynę Kołodziejczak w uchwale 
i treści uzasadnienia. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz 
Autopoprawka została przyjęta. 

Wiceprzewodniczący rady gminy Henryk Sykut zadał pytanie dotyczący dofinansowania do modernizacja oświetlenia. Pyta jaka będzie wydatkowana kwota na rok 2020 oraz 2021? Dopytuje również z jakich środków będzie pokryty wkład własny. Skarbnik gminy Lucyna Krasulak odpowiedziała, że odzwierciedlenie tej inwestycji jest zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, odczytała założenia finansowe programu. 

Wiceprzewodniczący rady gminy Henryk Sykut pyta w jakiej wysokości i z jakiego tytułu środki będą przeznaczone na zadania dla ZWiUK? Skarbnik gminy Lucyna Krasulak odpowiedziała, że na lata 2020 – 2021 będzie to wkład pieniężny w wysokości 4 mln 100 tys. zł. Budowa magistrali wodociągowej w latach 2019 – 2021 pochłonie nakład w wysokości 6 mln 300 tys. zł, co wynika z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Głos zabrał radny Krzysztof Kocikowski, pytał o dział 750 administracja publiczna, gdzie wprowadzono kwotę w wysokości 1 mln zł, zapytał czy są to środki związane z RZI? Skarbnik gminy Lucyna Krasulak odpowiedziała, że kwota ta wynika z wyroku sądu, o którym była mowa w ubiegłym roku. Całe odsetki nie zostały spłacone, stąd pojawiła się ta kwota. 

Radny Łukasz Wyszomirski pytał czy Pani skarbnik posiada wiedzę, czy w związku z budową magistrali wodnej gmina będzie musiała zabezpieczyć lub poręczyć kredyt udzielony ZWiUK na realizację tej inwestycji. Odpowiedzi udzielił wójt gminy, poinformował, że podstawowym zabezpieczeniem będzie weksel in blanco. 

Radny Krzysztof Kocikowski w odniesieniu do swojej poprzedniej wypowiedzi poinformował, że w odpowiedzi którą otrzymał 16 stycznia jest zawarta informacja o braku dalszych spłat w tej sprawie. Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że nie jest to opłata naliczona w 2020 roku, a jedynie przeniesiona z 2019 roku w związku z faktem, iż nastąpiła awaria w realizacji przelewów i ta transakcja nie została wykonana na koniec roku. 

Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.1.2020 zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. 
Skarbnik gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały. 

Obrady opuścił przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz, prowadzenie objął wiceprzewodniczący rady gminy Henryk Sykut. 

Wiceprzewodniczący rady gminy zarządził głosowanie nad poprawki. 

Na obrady powrócił przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz i przejął prowadzenie sesji. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka przedstawiona przez Skarbnika Gminy. Autopoprawki dot. budowy ścieżki pieszo rowerowej, modernizacji. W części 1, 2, 3 budowa ulic. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz 
Autopoprawki zostały przyjęte. 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.2.2020 w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz ogłosił 30 minut przerwy. 
Wznowiono obrady po przerwie 

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2020 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2020. 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
PRZECIW (6) 
Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Ilona Nowakowska 
NIEOBECNI (1) 
Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.3.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2020. 

4) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2020 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Głos zabrał radny Łukasz Wyszomirski, poinformował że radni maja świadomość, że ten kredyt trzeba spłacić. Jednocześnie apeluje, żeby to zobowiązanie spłacić jak najszybciej choćby 
z powracających środków. 
  
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2020 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (1) 
Ilona Nowakowska 
NIEOBECNI (1) 
Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.4.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2020 wcześniej zaciągniętych pożyczek 
i kredytów. 
  
5) w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/133/2007 Rady Gminy Białe Błota w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz pełniący również funkcję sołtysa w Sołectwie Łochowice poinformował, że na podległym mu terenie można policzyć na palcach jednej ręki osoby, które dokonują w ten sposób płatności. 

Pełniąca obowiązki kierownika Referatu Podatków i Opłat Beata Kruszka przedstawiła przedmiotową uchwałę. Poinformowała, że wprowadzenie przedmiotowej uchwały jest podyktowane zniwelowaniem zagrożeń jakie rodzi obrót gotówkowy. 

Głos zabrała radna Magdalena Sznajder, która mówiła, że ten temat został poruszony na komisji i poprosiła, żeby sołtysi wypowiedzieli się czy chcą nadal zbierać te środki. 

Głos zabrał sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke poinformował, że ten projekt uchwały nie był konsultowany z sołtysami. W sołectwie, w którym pełni obowiązki jest grono osób, które wpłaca środki gotówką, są to osoby, które otrzymują pieniądze w formie gotówkowej do domów. Powiedział, że zbieranie inkasa nie było dla niego wielkim zaszczytem, ale jego funkcja polega na pomaganiu mieszkańcom, a te czynności temu służyły. W sołectwie było około 40-50 wpłat kwartalnie. 

Głos zabrał sołtys sołectwa Ciele Roman Kowalewski, zgodził się z wcześniejszą wypowiedzią sołtysa. Zaznaczył, że rola sołtysa w samorządach jest pomniejszana. W IV kwartale 2019 roku miał zaledwie 11 wpłat. 

Głos zabrała sołtys sołectwa Białe Błota Maria Płotkowska powiedziała, że w sołectwie, w którym pełni funkcję było dużo wpłat szczególnie od ludzi starszych. Dodatkowo spotkanie z sołtysem pozwala na rozwiązywanie innych spraw. Zbieranie tych środków nie jest ciężką pracą. 

Głos zabrał sołtys Sołectwa Trzciniec Literski Łukasz, poinformował, że wielu mieszkańców korzysta z bankowości elektronicznej, jednakże po objęciu funkcji nawiązał kontakt z osobami, które nadal oczekują takiej formy płatności i podtrzymuje z nimi kontakt. 

Przewodniczący rady gminy powiedział, że w jego sołectwie jest zaledwie kilka osób, które tak płacą. Jednak są to osobie starsze, które zasługują na takie wsparcie, dlatego będzie głosował przeciw tej uchwale. 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/133/2007 Rady Gminy Białe Błota w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
Wyniki głosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (3) 
Magdalena Burdanowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut 
PRZECIW (12) 
Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 
Bronisław Balcerowski, Patrycja Harczenko-Staszewska, Piotr Mądrzyński, Sławomir Ossowski, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (1) 
Zbigniew Moroz 
Uchwała nie została podjęta. 

6) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota. 
Wiceprzewodniczący Henryk Sykut podkreślił, że zapis w tej uchwale jest podyktowany ustawą, który ma wspomóc rozwój firm telekomunikacyjnych, co jednocześnie uszczupla budżet gminy. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Henryk Sykut 
NIEOBECNI (1) 
Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.5.2020 zmieniającą uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota. 

7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.6.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych 

8) w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.7.2020 w sprawie wyrażenia zgody 
na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej. 

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
Radny Krzysztof Kocikowski poinformował, że otrzymał odpowiedź na pytania dopiero 16 stycznia, w których była zawarta informacja o braku zobowiązań w 2020 roku. Radny podsumował to słowami, że nie wierzy, iż referat nie wiedział o tym zobowiązaniu (ok. 1 mln zł) w tym terminie. Prosi o uzupełnienie przesłanych odpowiedzi o informacje dlaczego w uchwale zmieniającej budżet na 2019 rok w uzasadnieniu jest kwota 250 tys. zł, a nie ma tego odzwierciedlenia w załączniku nr 2, w dziale 853 w uzasadnieniu kwota 834 zł jest przedstawiona jako zmniejszenie, a w tabeli jako zwiększenie. 

Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami. 
Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska, odniosła się do protokołu z prac komisji, która przydzielała dotacje dla stowarzyszeń, dotyczące rozwoju kultury fizycznej. Pani Maria Wolsztyńska powiedziała, że znalazła w protokole wiele rzeczy, które mogły wpłynąć na niesprawiedliwy podział środków. Z protokołu wynika, że wójt asygnował do tego konkursu osoby, które po raz pierwszy zasiadały w tej komisji, w związku z powyższym być może nie posiadały takiej wiedzy, aby podział środków był sprawiedliwy. Pani Maria Wolsztyńska stwierdziła, że komisja nie przyjęła sprawozdania od podmiotów, które te środki otrzymały. Przyznane środki nie są adekwatne do punktacji, którą uzyskały zgłoszone podmioty, a dotacja jest proporcjonalna do wnioskowanych kwot. W założeniach regulaminu powinno się przyjąć górną granicę kwoty, o którą można wystąpić, ponieważ nie może tak być że jeden podmiot wnioskuje o 1/3 całej puli. Z dokumentacji wynika, że nie wszystkie wnioski zawierały liczby osób, które są członkami tych klubów. 

Radna Maria Wolsztyńska zawnioskowała o instalację drugiego projektora, aby radni z obu stron mieli wgląd w przebieg sesji. Ponadto zwróciła uwagę, że podczas realizacji transmisji z obrad kamery wskazują inną osobę niżeli ta, która przemawia. 

Radna Maria Wolsztyńska wnioskuje o zwiększenie liczby sesji do 11 oraz apeluje 
o konsultacje w przypadku zmian w planie sesji. Tak mała liczba zaplanowanych sesji będzie wymuszała konieczność zwoływania sesji nadzwyczajnych, a jak one są zwoływane to było to widać 30.12.2019 r. niezgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz poinformował, że ustawienie kamer konsultował z informatykiem i ta awaria już jest usunięta, zgłosił również wniosek aby wszyscy radni mieli wgląd w głosowanie. 

Wójt gminy Dariusz Fundator poinformował, że odniesie się na piśmie w sprawie dodatkowego rzutnika i ekranu. Jeśli chodzi o przeprowadzony konkurs w ubiegłym roku, to on został przeprowadzony na podstawie ustalonego regulaminu, w którym znalazły się konkretne kryteria oceny złożonych wniosków. Według oceny wójta zawarte kryteria spowodowały, że beneficjentów jest prawie dwa razy tyle co w poprzednim roku. Wprowadzone kryteria i ich ocena była bardzo rzetelna, co wcale nie oznacza, że nie należy przeanalizować poszczególnych oferentów. 

Radna Maria Wolsztyńska odpowiedziała, że przyznane kwoty nie są adekwatne do punktacji, ani do liczby uczestników. Wniosek jest taki aby ustalić w regulaminie górna granicę kwot, 
o które można się ubiegać. 

Wójt gminy Dariusz Fundator powiedział, że zapisy w regulaminie podlegają uzgodnieniom i zostanie sprawdzone, czy pod względem formalno-prawnym można dokonać tego typu zmian. Wójt zaprosił radną Marię Wolsztyńską do konsultacji w tym temacie. 

Głos zabrał radny Łukasz Wyszomirski, wnioskował o  dokonanie fizycznego zabezpieczenia wejścia dla osób postronnych do nieruchomości położonej w Białych Błotach przy ul. Cedrowej 3. Zabezpieczenie ma polegać na zamknięciu łańcuchem lub kłódka bramy przesuwnej od ulicy Cukrowej, zamknięciu łańcuchem lub kłódka dwóch bram i furtki od ulicy Cedrowej, zamknięcie płytą otworu garażowego od frontu, zamknięcie płytą drzwi w przyziemiu od tyłu budynku, powieszenie dwóch tablic od ulicy Cedrowej i ulicy Cukrowej informujących o zakazie wchodzenia na posesję. Radny wnosi o cykliczną kontrolę przedmiotowej nieruchomości oraz ustalenia adresu właściciela nieruchomości celem wyegzekwowania zwrotu poniesionych kosztów poniesionych na zabezpieczenie nieruchomości oraz nałożenia obowiązku pilnowania posesji. 

Radny Łukasz Wyszomirski złożył interpelację w sprawie wyjaśnienia wzrostu zabezpieczeń środków na wynagrodzenia w stosunku do lat ubiegłych, jak kształtowała się liczba pracowników w poprzednich latach oraz jaki był koszt i wynagrodzeń i pochodnych pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy. 
Radny Łukasz Wyszomirski złożył drugą interpelację dotyczącą procesu sądowego w sprawie RZI. W złożonej interpelacji prosi o przedstawienie przebiegu procesu oraz dokumentacji. 
Radny Łukasz Wyszomirski o udostępnienie planu rozmieszczenia i planowaną lokalizację ekranów akustycznych Sołectwa Lisi Ogon. 

Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami. 

Głos zabrała Aleksandra Lubońska zapytała wójta: co było przyczyną nie wywieszenia flagi przed urzędem w związku z obchodami powrotu Bydgoszczy do macierzy? Pani Aleksandra Lubońska wniosła o instalację większej ilości koszy na śmieci w Białych Błotach oraz o monitorowanie czystości na ulicach. 

Wójt odpowiedział, że sprawa dotyczy dzikich wysypisk, to mieszkańcy wyrzucają śmieci w niewłaściwe miejsca. Pracownicy referatów trudniący się tym zadaniem reagują na bieżąco na zgłaszane sygnały i ten również został przyjęty. 

Radna Aleksandra Lubońska sugeruje, żeby pracownicy urzędu dokonywali pieszych inspekcji na terenie gminy, chociażby przechodząc do innego budynku. 

Wójt gminy powiedział, że mieszkańcy podjęli inicjatywę, poprzez stworzenie ruchu pod nazwą ekopatrol. Jednym z celów tego stowarzyszenia jest dbanie o czystość i środowisko naturalne. Są podjęte działania poprzez wyznaczenie osoby do kontaktu z ramienia urzędu, która będzie przyjmowała zgłoszenia od stowarzyszenia. 

Radna Aleksandra Lubońska zadała pytanie: na jakiej zasadzie były zbierane pieniądze 
w ramach WOŚP, skoro w Białych Błotach nie było sztabu? 

Wójt gminy odpowiedział, że osoba, która tworzyła sztab w poprzednich latach odeszła z pracy i zabrała swoje upoważnienia, w związku z powyższym nie było już czasu żeby zawiązać sztab, natomiast w gminie część wolontariuszy zgłosiła prawidłowo akces do uczestnictwa i otrzymała puszki, do których prowadzono zbiórkę. 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady powiatu Andrzej Szmytka, który wnioskował o poprawienie instalacji znaków drogowych na ulicy Borówkowej. 

Głos zabrała sołtys Kruszyna Krajeńskiego Anetta Steltmann, odczytała wezwanie przesłane przez wójta gminy. Pismo dotyczyło przeprosin, które miała wygłosić Pani Anetta Steltmann w związku z zadanymi pytaniami na XX Sesji Rady Gminy, które brzmiały: Czy wójt miał propozycję korupcyjną? Jaki poziom wynagrodzenia dla wójta nie jest korupcjogenny? Pani sołtys odpowiedziała, że nie złoży przeprosin, a za słowa których nie wypowiedziała nie odpowiada (informacja o korupcjogenności wy nagrodzenia wójta padła na Komisji Budżetu i Finansów). Pani sołtys poinformowała również, że w związku z brakiem przeprosin z jej strony ewentualny proces pozew będzie finansowany z własnych środków wójta, a nie z pieniędzy podatników. Samo pismo traktuje jako nieudolną formę uciszenia jej działalności jako sołtysa. 

Wójt gminy poinformował, że przyjął to oświadczenie, ale swoje stanowisko podtrzymuje. 

Głos zabrał Pan Andrzej Steltmann, który przedstawił pismo, w którym widnieje informacja, że kierownictwo urzędu nie może się pojawić na zebraniu wiejskim Sołectwa Kruszyn Krajeńskim w dniu 21.01.2020 r, z uwagi na fakt iż termin ten koliduje z Sesją Rady Gminy. Pan Andrzej Steltmann powiedział, że decyzja o zwołaniu zebrania wiejskiego zapadła 03.12.2019 r. Powiedział również, ze oczekuje aby wójt posiadając dwóch zastępców oraz kierowników poszczególnych referatów był wstanie tak zorganizować pracę, aby oddelegować chociaż jednego z nich na zebranie wiejskie. 

Głos zabrała zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak. Poinformowała, że terminy sesji są ustalane przez przewodniczącego, a nie przez wójta, lub jego zastępców. W przedłożonym piśmie nie ma nic niezgodnego z prawdą i nic co by mogło zaskoczyć Radę Sołecką, dlatego Rada Sołecka została zaproszona na spotkanie z wójtem w przyszłym tygodniu. 

Głos zabrał radny Bronisław Balcerowski, który wnioskował o informowanie Rady podczas każdej sesji na temat realizacji inwestycji magistrali wodnej i ścieżki rowerowej. Wnioskuje również o doświetlenie przejścia dla pieszych w Łochowie między ulicami Żeglarską, 
a Gościnną. 

Odpowiedzi udzielił II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski, który potwierdził, że problem niedoświetlenia przejścia dla pieszych został zauważony. Urząd wystąpił o montaż dodatkowych punktów świetlnych, doświetlających to przejście. Jeżeli chodzi o sprawozdanie z budowy magistrali wodnej i ścieżki rowerowej będzie przygotowany na kolejną sesję. 

Głos zabrała radna Ilona Nowakowska. Zadała pytanie: dlaczego mimo nieobecności na sesji nadzwyczajnej w dniu 30.12.2019 r, zwołanej niezgodnie z przepisami, była wypłacona dieta w pełnym wymiarze? 

Odpowiedzi udzielił wiceprzewodniczący rady gminy Henryk Sykut, który poinformował, że wypłaty zostały dokonane na podstawie opinii radcy prawnego, ponieważ nie wszyscy radni mogli być obecni na tej sesji, nie było podstaw by dokonać potrąceń diet. Była to sytuacja losowa. 

Głos zabrał pan Janusz Małecki, który wnioskował o budowę drogi na ulicy Cedrowej. Rozmowy i starania o budowę drogi rozpoczęły się blisko 10 lat temu. W 2013 r. uzyskano decyzję o rozpoczęciu budowy drogi. Mieszkańcy  ulicy Cedrowej nie rozumieją takiego działania władz, ponieważ pojawiają się nowe inwestycje a ich ulica jest pomijana. 

Odpowiedzi udzielił II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski, poinformował, że dokumentacja projektowa ul Cedrowej została zaktualizowana. Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie na budowę tej drogi do Funduszu Dróg Samorządowych. 

Głos zabrała redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info Pani Marzanna Kreja, zadała pytanie: czy osoby biorące udział w programie Senior+ w Łochowie mają zdolność do czynności prawnych i mogą organizować imprezy w ośrodku kultury i czy mogłyby takie imprezy finansować? Pytanie zadane w kontekście pism otrzymanych od wojewody i odpowiedzi wójta dotyczące programu Senior+. Pani redaktor zastanawia się czy nie byłoby to lepsze, ponieważ wtedy by się coś działo. Natomiast trzeba się zastanowić czy nie rodzi to konieczności pomniejszenia dotacji dla centrum kultury, można by było pozostawić środki na utrzymanie obiektu ale zrezygnować w tej sytuacji z dotacji na pensje pracowników. 

Pani Marzanna Kreja poinformowała, że otrzymała jako redaktor naczelna wezwanie z kancelarii Pana Macieja Dalki w dniu 30.12.2019 r. do przeproszenia wójta na portalu Facebook. Pani Redaktor podkreśliła, że wykonuje zawód mediatora sądowego i wyznaje zasadę, że w pierwszej kolejności trzeba rozmawiać, dlatego udała się do wójta 09.01.2020 r., żeby wójt przedstawił argumenty i dowody w sprawie złożonego w listopadzie ubiegłego roku oświadczenia, w którym były zawarte nieprawdziwe informacje. Pan wójt w tej sprawie nie maił nic do powiedzenia i nie przytoczył żadnych argumentów, dlatego to właśnie redakcja będzie się domagała przeproszenia za te kłamstwa. 

Pani Redaktor pyta czy przygotowywanie projektów uchwał przez urzędników (Pani Jankowska-Cepak, Pan Maciej Dalka) prowadzi do łamania statutu gminy? Jeżeli te uchwały są tak przygotowywane, że za trzy dni trzeba zwoływać sesję i łamie się statut, co Pan Sykut potwierdził, to jest to niezrozumiałe działanie. 

Pani Marzanna Kreja powiedziała, iż mandat radnego jest mandatem wolnym, co oznacza, że nie obowiązują go instrukcje wyborców (wynika to z ustawy o samorządzie gminnym). Radny ma wolną rękę w sprawie oddanego głosu i nikt nie ma prawa na to wpływać. Pani Redaktor powiedziała, że po poprzedniej sesji była zaskoczona, iż Pani Jankowska-Cepak próbowała jako mieszkanka gminy kwestionować decyzje radnych. Oczywiście mieszkańcy mają prawo oceniać i komentować, ale nie mogą wywierać presji. Niestety takie wrażenie można było odczuć. 

Pani Redaktor przybliżyła charakterystykę programu asystent, gdzie gmina otrzymała 268 tys. zł na jego realizację, ze środków ministerialnych. Stanowisko Pana Jarosława Gołębiewskiego było takie, ze jeżeli nie będzie pieniędzy nie będzie realizowany program Asystent osoby niepełnosprawnej, ten program mógł być realizowany od października. Pani Bogusława Bajgot kierownik GOPS obawiała się czy będą osoby chętne do pełnienia funkcji asystentów, czy nie mogłaby się  tym zająć organizacja pozarządowa. Okazuje się, że gdy zostały usunięte już wszystkie przeszkody to program nie będzie realizowany dopóki nie będą na niego przygotowane pieniądze. Po rozmowie z ministerstwem okazało się że nie podzielają teorii, która została przedstawiona przez Panią Bogusławę Bajgot na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu. Jest możliwość realizacji programu poprzez refundowanie lub finansowanie z góry. Przedstawiciele ministerstwa są zniesmaczeni, ponieważ przekazują 100 % środków na realizację działań, a nadal nie jest to wykorzystywane przez słabe rozpropagowanie programu czego efektem są nieliczne zgłoszenia. Odpowiadając Panu Jarosławowi Gołębiewskiemu na pytanie, czy ma pozwać rząd, to byłaby „wtopa”. 

Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak odpowiedziała, że jeżeli chodzi o program Senior+, to nic nie wiadomo na temat, żeby organizowali jakieś imprezy, dlatego ciężko jest się odnieść do tego pytania. Na szczęście nie redakcja decyduje czy dotacja ma być przyznana, bądź odebrana. Jeżeli chodzi o przygotowanie projektów uchwał, to poinformowała, że ich nie sporządza, a jedynie akceptuje. W nawiązaniu do wypowiedzi podczas XX Sesji Rady Gminy Pani Wójt oświadczyła, że nie wywierała na nikogo wpływu. 

Głos zabrała radna Magdalena Sznajder, która zwróciła uwagę, że nie została wprowadzona do porządku obrad uchwała w sprawie programów zdrowotnych realizowanych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2020-2025. Poprosiła Panią Adwokat Joannę Cajtel o informację, czy można ponownie otworzyć obrady aby przegłosować przedmiotowy projekt uchwały? 

Pani Adwokat Joanna Cajtel w odpowiedzi na zadane pytanie poinformowała, że nie ma takiej możliwości aby przegłosować pominięty projekt uchwały. 

Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak poinformowała, że uchwała zostanie wprowadzona na następnej sesji, zostanie przeanalizowane czy będzie potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej. 

Radna Anna Banaszek zwróciła uwagę, że należy jak najszybciej przyjąć przedmiotową uchwałę, ponieważ jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Natomiast nie widać ze strony urzędu chęci współpracy.

Ad. 13. Zakończenie obrad XXII Sesji VIII Kadencji. 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz zakończył obrady XXII Sesji VIII Kadencji. 
  
  
  
  
  
Przewodniczący rady gminy 

  Jacek Grzywacz
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 11.02.2020 r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (22 stycznia 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (22 stycznia 2020, 08:41:34)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (3 lutego 2020, 10:56:28)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 241