PROTOKÓŁ Z XXIII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 10.02.2020 r., od GODZ. 15:00 w w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie
Protokół 
  
z XXIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 10.02.2020 r. 
w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 
 
Sesja trwała: od godziny 15:00 do godziny 15:40. 
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: Radna Maria Wolsztyńska 
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski. 
  
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz 
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 
W sesji udział wzięli: 

Radni Gminy Białe Błota; Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak; II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski; Sekretarz Gminy Ewa Galicka; Radca Prawny Maciej Dalka; Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota; Sołtysi; Zaproszeni goście i mieszkańcy. 

Nieobecni radni: Anna Banaszek, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Łukasz Wyszomirski. 
  
Porządek obrad: 
1. Otwarcie XXIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych realizowanych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2020 – 2025, 
2) w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota o nazwie „Białobłocka Rodzina Wielodzietna”. 
5. Zakończenie obrad XXIII Sesji VIII Kadencji. 

Ad. 1. Otwarcie XXIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wybór na sekretarza obrad radnej Marii Wolsztyńskiej. 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (7) 
Anna Banaszek, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Łukasz Wyszomirski 
Na sekretarza obrad wybrano radną Marię Wolsztyńską 

Ad. 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Radna Magdalena Sznajder zawnioskowała o wprowadzenie porządku obrad projektu uchwały wypracowanego podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak wyraziła zgodę na wprowadzenie projektu uchwały. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.2.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (7) 
Anna Banaszek, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Łukasz Wyszomirski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak zawnioskował o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
wprowadzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (7) 
Anna Banaszek, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Łukasz Wyszomirski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (7) 
Anna Banaszek, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Łukasz Wyszomirski 
Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych realizowanych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2020 – 2025, 
Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska, która przytoczyła programy zdrowotne realizowane w latach 2017-2019 w Gminie Białe Błota. Zwróciła uwagę, że nie został zrealizowany program związany z zapobieganiem raka szyjki macicy. Na rok 2020 zostały zabezpieczone środki w wysokości 120 tys. zł na realizację programów zdrowotnych, a środki z ubiegłego roku w wysokości 92 tys. zł nie zwiększyły tegorocznego budżetu, ponieważ przepadły. Pani radna pyta co się stało z tymi środkami i jakie są możliwości zwiększenia pieniędzy przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych tak, aby mieszkańcy nie byli poszkodowani. 
Odpowiedzi udzieliła zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak. Zabezpieczona kwota na program w zeszłym roku nie mogła być przeniesiona z uwagi na fakt, iż nie była podpisana umowa dlatego nie mogą to być środki niewygasające. Każdy program jest szacowany odrębnie, w związku z tym że program przedstawione w dzisiejszej uchwale zostały oszacowane. Taka kwota została zaproponowana celem zabezpieczenia w budżecie. Zostały przygotowane szacunki i na ich podstawie wójt uznał, że jest to kwota wystarczająca na zabezpieczenie realizacji programów, które znalazły się w dzisiejszej uchwale. Ponadto żaden radny nie zgłaszał na etapie projektu budżetu uwag, ani też propozycji zwiększenia tej kwoty jak był na komisjach omawiany budżet. Pani wójt odpowiedziała, że na komisjach był omawiany projekt uchwały przez Panią Anetę Malcer. 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że była omawiana, ale nie na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu, która jest komisją właściwa i wini komisję, która powinna te środki zabezpieczyć, a tracą na tym mieszkańcy. Reasumując wójt nie wykonał uchwały budżetowej na 2019 rok. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak odpowiedziała, że wójt nie wykonał uchwały budżetowej tylko dlatego, że szczepionki nie były dostępne na rynku, natomiast propozycje zgłaszane przez radną Annę Banaszek były zgłaszane w listopadzie, więc był to zbyt późny okres, żeby w miejsce tego programu rozpisać konkurs na inny program. 
Głos zabrał radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę, że nie została przekazana pełna informacja na temat programów zdrowotnych, ich wykonania oraz zabudżetowania środków na kolejny rok. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak odpowiedziała, że nie było prawnej możliwości przepisania tych środków na środki niewygasające, ponieważ nie była podpisana w tym zakresie umowa. 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jest zdziwiona faktem niepodpisania umowy. 
W przypadku braku dostępu do szczepionek należało, te środki przenieść na inne programy, tak aby mieszkańcy nie byli stratni, w ubiegłym roku na programy zdrowotne przeznaczono środki w wysokości ok. 30 tys. zł zamiast 117 tys. zł. 
Radna Magdalena Sznajder powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu weryfikowała dostępność szczepionek na rynku na koniec 2019 r. oraz na początku bieżącego, szczepionki nie były dostępne. Minister zdrowia podał informację, że w Narodowej Strategii Onkologicznej, będzie zapis, że od stycznia 2021 r. będą refundowane szczepienia dla wszystkich dziewcząt od 9 roku życia. 
Radna Ilona Nowakowska pyta czy ze środków przeznaczonych na te programy będą realizowane plakaty reklamowe? 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak odpowiedziała, że Urząd jest na etapie sporządzania draftu umowy. Jest zamysł, że akcja promocyjna będzie realizowana przez firmę, która będzie to realizowała. 
Radna Ilona Nowakowska powiedziała, że w jej ocenie jest to zadaniem własnym gminy i powinno być pokryte ze środków na promocję gminy. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak odpowiedziała, że jeżeli coś jest zadaniem własnym gminy to nie znaczy, że nie może być realizowane przez podmiot zewnętrzny. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych realizowanych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2020 – 2025,. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (7) 
Anna Banaszek, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Łukasz Wyszomirski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.8.2020 w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych realizowanych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2020 – 2025. 
2) w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota o nazwie „Białobłocka Rodzina Wielodzietna”. 
Inspektor Aneta Malcer przedstawiła autopoprawkę 
  
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka zgłoszona przez inspektor Anettę Malcer w par 3 ust 2 wykreślić linię 91, 92 i 96. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (7) 
Anna Banaszek, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Łukasz Wyszomirski 
Autopoprawka została przyjęta. 
Inspektor Aneta Malcer przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że jest to kontynuacja programu Białobłocka Rodzina Wielodzietna. Celem wprowadzonych zmian jest niedrukowanie kart, które zostały wyparte przez ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny. 
Radna Maria Wolsztyńska zadała pytanie jacy partnerzy uczestniczą w programie? 
Inspektor Aneta Malcer odpowiedziała, że dotychczasowi partnerzy odeszli do programu Karta Dużej Rodziny. 
Radna Maria Wolsztyńska pyta dlaczego w związku z odejściem partnerów jest prowadzona koordynacja tego programu przez Gminę? 
Inspektor Aneta Malcer odpowiedziała, koordynacja jest potrzebna do naliczania zniżek, które są naliczane w programie. 
Radna Magdalena Sznajder poprosiła, aby Pani Aneta Malcer pojawiała się na posiedzeniach komisji, ponieważ radni nie mogą zadawać pytań w związku z programami. 
Inspektor Aneta Malcer powiedziała, że jeżeli jej czas na to pozwoli, to będzie się pojawiała na komisjach. Natomiast jeżeli odbywają się one po godzinach pracy, to informuje, że w tym czasie wykonuje inna pracę. 
Radny Bronisław Balcerowski poprosił o uszczegółowienie zniżek w programie. 
Inspektor Aneta Malcer poinformowała, że z programu wystąpili partnerzy indywidualni, którzy przeszli do programu Karta dużej Rodziny, pozostałe zniżki tak jak opłaty za żłobek, śmieci itp. zostały utrzymane. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota o nazwie „Białobłocka Rodzina Wielodzietna”. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (7) 
Anna Banaszek, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Łukasz Wyszomirski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.9.2020 w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota o nazwie „Białobłocka Rodzina Wielodzietna”. 
3) w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.2.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Magdalena Sznajder odczytała treść projektu uchwały w sprawie skargi na działalność wójta. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.2.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (7) 
Anna Banaszek, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Łukasz Wyszomirski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.10.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.2.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 
4) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (7) 
Anna Banaszek, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Łukasz Wyszomirski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.11.2020 sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice. 
  
Ad. 5. Zakończenie obrad XXIII Sesji VIII Kadencji. 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz zakończył obrady XXIII Sesji VIII Kadencji. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 02.03.2020 r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (11 lutego 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (11 lutego 2020, 11:24:14)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (24 lutego 2020, 12:06:21)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 220