PROTOKÓŁ Z XXVI SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 25.05.2020 r., od GODZ. 15:00. Sesja odbyła się w trybie zdalnym.

nagranie

  
Protokół 
z XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 25.05.2020 r. 
w trybie zdalnym w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Guliwera 4a. 

Sesja trwała: od godziny 15:00 do godziny 17:30. 
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: Henryk Sykut 
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski. 
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz 
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 
W sesji udział wzięli: 
Radni Gminy Białe Błota; Wójt Dariusz Fundator; II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski; Radca Prawny Maciej Dalka; Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak; Kierownik GOPS Bogusława Bajgot; Prezes ZWiUK Grażyna Mączko Inspektor Aneta Malcer Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami  i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak 
Nieobecny radny Jacek Krzyżanowski. 
Porządek obrad 

Otwarcie XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenia w sprawie porządku obrad. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów 
i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach, 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, 
3) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
Zakończenie obrad XXVI Sesji VIII Kadencji. 

Ad. 1. Otwarcie XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad. 
Na sekretarza obrad zaproponowano kandydaturę radnego Henryka Sykuta. 
Głosowano w sprawie: 
Wybór na sekretarza obrad radnego Henryka Sykuta. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Henryk Sykut 
BRAK GŁOSU (1) 
Krzysztof Michalak 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Na sekretarza obrad wybrano radnego Henryka Sykuta. 

Ad. 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Wójt Gminy Dariusz Fundator złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o następujące uchwały: 
1. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ma okres od 01.07.2020 do 31.12.2023 r.” 
2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2019-2021 za rok 2019 
3. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota. 
4. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
5. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie gminy Białe Błota 
6. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020”. 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował również wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał: 
1. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota 
2. w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.3.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota
3. sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.4.2020 na działalność kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach. 
4. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wykonania dochodów uzyskanych z zezwoleń 
na sprzedaż alkoholu za  okres styczeń – maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń – maj 2020 r. 
5. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wykonania wydatków w dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego za okres styczeń- maj 2019 r. 
w porównaniu do okresu styczeń- maj 2020 r. 
Wójt Gminy wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał. 
Głos zabrał wiceprzewodniczący Henryk Sykut, który poinformował, że część radnych nie chce podejmować następujących uchwał, z uwagi na potrzebę dokładnej analizy ich treści: 
1. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ma okres od 01.07.2020 do 31.12.2023 r.”, 
2. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie gminy Białe Błota, 
3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020”. 
Wójt odpowiedział, że nie chce wycofywać projektów uchwał, ponieważ są one istotne 
z punktu widzenia Gminy i gotowe do podjęcia. Projekt Uchwały dotyczący Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest istotny z powodu możliwości uzyskania dofinansowania do planowanych inwestycji. Jeśli chodzi o nazwę ronda, to wpłynęła tylko jedna propozycja, która została zaakceptowana na wszystkich szczeblach decyzyjnych i jest gotowa do przegłosowania. 
W sprawie wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych głos zabrała prezes ZWiUK Grażyna Mączko. Poinformowała, że dotyczy on strategicznych inwestycji na poziomie 19 mln. zł. Uchwała jest niezbędna, ponieważ ZWiUK chce wystąpić do Wód Polskich o skrócenie obowiązującej taryfy za wodę. 
Głos zabrał radny Łukasz Wyszomirski, który z niepokojem przygląda się faktowi gdzie po raz kolejny postawiono przed Radą projekty uchwał, nad którymi były prowadzone prace i podjęto już jakieś kroki, a nie były one omawiane z radnymi. Jest również ciekawy jakie „ciało społeczne” przedłożyło propozycję nazwy ronda turbinowego. Jeżeli wójt nie chce wycofać tych trzech uchwał proponuje przegłosować tą kwestię. 
Wójt odpowiedział, że propozycję nazwy ronda turbinowego złożyło stowarzyszenie „Gmina to my”. 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak poinformował, że projekt uchwały dotyczący PGN jest drobną zmianą polegającą na dodaniu kolejnego zadania, co umożliwi sięgnięcie po dotacje. Omawiany program traci w tym roku swoją ważność, w przyszłym będzie potrzeba stworzenia nowego, dlatego sugeruje się pochylić nad tym projektem uchwały, ponieważ ma on wymiar techniczny. 
Radny Henryk Sykut po wysłuchaniu wyjaśnień stwierdził, że wycofuje swoje uwagi, co do projektu i skłania się do włączenia go do porządku obrad. 
Po konsultacji z mecenasem Maciejem Dalką przewodniczący Jacek Grzywacz podjął decyzję, że wszystkie propozycje projektów uchwał, które mają być wprowadzone do porządku obrad, będą głosowane osobno. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych . 
Wyniki głosowania 
ZA: 2, PRZECIW: 14, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (2) 
Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz 
PRZECIW (14) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
NIEOBECNI (2) 
Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak 
Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Gminnego Programu . 
Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (16) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (3) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Piotr Mądrzyński, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi . 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na terenie Gminy Białe Błota . 
Wyniki głosowania 
ZA: 2, PRZECIW: 15, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (2) 
Karolina Lachowicz, Henryk Sykut 
PRZECIW (15) 
Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Bronisław Balcerowski, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Magdalena Burdanowska, Magdalena Sznajder 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie planów prac komisji . 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Kamilla Grzelak, Aleksandra Lubońska 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargo BRG 1510.3.2020. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Krzysztof Michalak 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
  
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi BRG. 1510.4.2020. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Bronisław Balcerowski, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji rewizyjnej sprzedaż alkoholu . 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej wydatki 750 promocja . 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad wraz z poprawkami . 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka 
z o.o. w Białych Błotach. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. 
w Białych Błotach.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Katarzyna Tomicka 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.19.2020 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach. 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (2) 
Anna Banaszek, Sławomir Ossowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.20.2020 zmieniająca uchwałę 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 
3) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
Inspektor Aneta Malcer zgłosiła autopoprawką dotyczącą zmiany we wzorze wniosku 
w klauzuli informacyjnej wykreśla się Dobrzyń nad Wisłą, a wpisuje się Białe Błota. 
Na wniosek radnego Henryka Sykuta inspektor Aneta Malcer scharakteryzował na jakich zasadach i do kogo jest kierowany program. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka zgłoszona przez Inspektor Anetę Malcer dotycząca wpisania w klauzuli : realizację zadań Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Poprawka została przyjęta. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Anna Banaszek, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.21.2020 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
4) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Białe Błota na lata 2019-2021" za rok 2019 
Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, ze ta uchwała powinna być podjęta do końca marca, a na samej Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Sportu nie była procedowana. 
Radny Łukasz Wyszomirski również zwrócił uwagę, ze brakuje rekomendacji komisji. 
Głos zabrała kierownik GOPS Bogusława Bajgot, która scharakteryzowała projekt uchwały. 
Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, że zaistniał problem z liczbą asystentów rodziny 
i pyta czy będzie potrzeba zatrudnienia dodatkowych pracowników. 
Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała, że nie ma na chwilę obecną potrzeby zatrudniania dodatkowych osób, ponieważ często są to rodziny rotacyjne. Dzięki temu na jednego asystenta nie przypada więcej niż 15 rodzin. 
Radna Anna Banaszek pyta od kiedy ruszy program asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej? 
Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała, że będzie funkcjonował od czerwca. 
Radna Anna Banaszek pyta ile osób będzie objętych programem? 
Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała, że jest to 21 osób. Natomiast ta liczba ewaluuje. 
Przewodniczący Rady na wniosek radnej Marii Wolsztyńskiej oraz Radnego Łukasza Wyszomirskiego poprosił, aby głos zabrała przewodnicząca komisji Karolina Lachowicz. 
Radna Karolina Lachowicz nie zabrała głosu (brała udział w sesji w trybie zdalnym, nie byłą połączona). 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Białe Błota na lata 2019-2021" za rok 2019. 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (1) 
Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) 
Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska 
BRAK GŁOSU (1) 
Karolina Lachowicz 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.22.2020 w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2019-2021" za rok 2019. 
5) w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota. 
Na wniosek radnego Łukasza Wyszomirskiego Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak scharakteryzował projekt uchwały. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.23.2020 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota. 
6) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
Radny Łukasz Wyszomirski poprosił o informację jakich ulic to dotyczy. 
Odpowiedzi udzielił II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski. Poinformował, że dotyczy to ulic sfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych: Przyrodnicza, Vianneya, Sokola i Kolejowa. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.24.2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
Radna Karolina Lachowicz zgłosiła swoją obecność. 
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020" 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020". 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (2) 
Magdalena Burdanowska, Patrycja Harczenko-Staszewska 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.25.2020 zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota 
na lata 2015-2020". 
8) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Sportu Karolina Lachowicz poinformowała, że komisja potrzebuje czasu na zbadanie przewidzianych tematów, dlatego jutrzejsza komisja zostanie odwołana i zwołana w inny dzień. 
Radna Anna Banaszek zasugerowała, że wiele tematów nie było omawianych, a ciągłe przekładanie tych spraw do niczego nie prowadzi. 
Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, że komisja spotkała się w tym roku zaledwie dwa razy i umknął jej tak ważny temat jak arkusz organizacyjny w szkole w Białych Błotach, gdzie planowano łączyć grupy uczniów oraz zlikwidować klasy z rozszerzonym językiem angielskim. Na szczęście rodzice w porę zareagowali. Dlatego apeluje o podział tych komisji, ponieważ ogromu spraw nie da się na niej omówić. 
Wójt zaapelował do radnej Marii Wolsztyńskiej aby precyzyjnie zabierała stanowisko, ponieważ przekazane informacje nie mają żadnego uzasadnienia. Nie ma mowy o likwidacji klas, ani o łączeniu klas. 
Radna Maria Wolsztyńska zauważyła, że porozumienie zostało zawarte, więc problem był. Dlatego zgłasza aby komisja spotykała się częściej i zajmowała sprawami bieżącymi. 
Radna Karolina Lachowicz zgłosiła autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały, 
w której wskazuje, że posiedzenie komisji zostaje przeniesione na 28 maja 2020 r. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawka dotycząca wpisania punkt 1 otrzymuje brzmienie: 28.05.2020 r godz. 15.00. Zmienia się datę w treści uzasadnienia. 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (7) 
Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Patrycja Harczenko-Staszewska 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Poprawka została przyjęta 
Poprawka została przyjęta. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (4) 
Magdalena Burdanowska, Aleksandra Lubońska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 
Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska, Ilona Nowakowska 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.26.2020 zmieniająca uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 
9) w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.3.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.3.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.27.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.3.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota 
10) w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.4.2020 na działalność kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach. 
Głos zabrał radny Łukasz Wyszomirski, który poinformował, że posiada pismo 
w przedmiotowej sprawie, które otrzymał od mieszkańców. 
Przewodniczący Rady Gminy po wysłuchaniu opinii mecenasa Macieja Dalki nie wyraził zgody na odczytanie pisma w trakcie głosowania. 
Głos zabrał przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Magdalena Sznajder, która podsumowała prace komisji w sprawie przedmiotowej skargi 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.4.2020 na działalność kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach. 
Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Jacek Grzywacz, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (2) 
Anna Banaszek, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.28.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.4.2020 na działalność kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach. 
11) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wykonania dochodów uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za okres styczeń- maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń- maj 2020 r. 
W związku z problemami technicznymi przewodniczący Jacek Grzywacz, po konsultacji 
z mecenasem Maciejem Dalką ponowił głosowanie. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wykonania dochodów uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za okres styczeń- maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń- maj 2020 r. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (1) 
Krzysztof Michalak 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.29.2020 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wykonania dochodów uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za okres styczeń- maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń- maj 2020 r. 
12) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wykonania wydatków w dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego za okres styczeń- maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń - maj 2020r. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wykonania wydatków w dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego za okres styczeń- maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń - maj 2020r. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.30.2020 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wykonania wydatków w dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego za okres styczeń- maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń - maj 2020r. 

Ad. 5. Zakończenie obrad XXVI Sesji VIII Kadencji. 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Jacek Grzywacz poprosił przewodniczących komisji o jak najszybsze zwołanie komisji łączonej aby omówić projekt uchwały w sprawie: Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ma okres od 01.07.2020 do 31.12.2023 r. Przewodniczący zakończył obrady. 
  
  
  
  
  Przewodniczący Rady Gminy
  Jacek Grzywacz
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 15.06.2020 r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (26 maja 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (26 maja 2020, 07:42:37)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (8 czerwca 2020, 12:11:29)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 240