PROTOKÓŁ Z II SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 4.12.2018r., o GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie                                                                   Protokół
Z II Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się w dniu 4.12.2018r. w Auli                            Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 


Sesja trwała: od godziny 15.00 do godz. 15.50
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski
Sekretarz obrad: Anna Banaszek
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska 

Przebieg sesji został transmitowany i utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W sesji udział wzięli:1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Dariusz Fundator
3. Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak
4. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
6. Sołtysi;
7. Zaproszeni goście i mieszkańcy

Porządek obrad:

1. Otwarcie II sesji VIII Kadencji Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał.
 1) W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
 2) W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 3) W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
5. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy 

Ad. 1. Otwarcie II Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski otworzył II Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji. Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek wójta gminy Białe Błota.

 Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Anny Banaszek. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Głosowanie:
w sprawie powołania radej Anny Banaszek na sekretarza obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski poinformował, że w dniu 29.11.2018r. pismem numer 25/18 Komisarza Wyborczego Bydgoszczy wpłynęło postanowienie w sprawie obsadzenia mandatu radnego przez pana Jacka Tadeusza Krzyżanowskiego. Następnie odczytał treść postanowienia. W związku z tym przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski zaproponował, aby pan Jacek Krzyżanowski złożył ślubowanie. 

Radny Jacek Grzywacz stwierdził, że p. Jacek Krzyżanowski już brał udział w głosowaniu dotyczącym wyboru sekretarza obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski poprosił wszystkich obecnych o powstanie i odczytał rotę ślubowania. 

Następnie p. Jacek Krzyżanowski złożył ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. 

Ad. 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski poinformował, że od ostatniej sesji wpłynęły deklaracje od  radnych  do uczestniczenia w  trzech komisjach Rady Gminy. Zaproponował wprowadzenie trzech uchwał do porządku obrad: 

-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota oraz ustalania jej składu osobowego w kadencji 2018-2023
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota oraz ustalania jej składu osobowego w kadencji 2018-2023-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota oraz ustalania jej składu osobowego w kadencji 2018-2023
-Projekt uchwały przyjęcia Programu Współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Przekazał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy wszystkie wprowadzone projekty  uchwał zostały omówione. Zapytał wójta gminy p. Dariusza Fundatora czy wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych projektów do porządku obrad.

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał. 

Głosowanie:w sprawie zmian porządku obrad. 
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Następnie głos zabrał wójt gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator, który poinformował że nastąpiło przyjęcie pełnomocnictwa przez wójta do dysponowania kontami bankowymi gminy Białe Błota. Na funkcję zastępcy wójta została powołana p. Anna Jankowska- Cepak. Ponadto została rozwiązana umowa o pracę z dotychczasowym radcą prawnym za wypowiedzeniem trwająca 6 miesięcy. Okres 6 miesięcy został rozszerzony decyzją poprzednich władz gminy. Powołano do obsługi prawnej kancelarię prawną reprezentowaną przez mecenasa p. Macieja Dalkę, w ramach kancelarii obsługę prawną pełni p. Magdalena Bełza- Rojkowska. Zostały ogłoszone dwa konkursy w celu wyłonienia osób do pełnienia funkcji sekretarza gminy i drugiego zastępcy wójta. Następnie oddał głos p. Grażynie Mączko prezes ZWiUK w celu wyjaśnienia skutków inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo III etap. Przekazał, że otrzymał informację z ZWIUK wraz z opinią prawną dot. nieprawidłowości na różnych etapach wykonania i odbioru  inwestycji. Przekazał, że zgłosił sprawę do Prokuratury  w Bydgoszczy o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie. Informacja została również przesłana do wiadomości radzie gminy Białe Błota. 

Grażyna Mączko prezes ZWiUK przedstawiła na mapie niezgodne ułożenie z obowiązującymi przepisami kanałów, miejsca z usterkami, źle ułożoną kanalizacją. Mówiła, że  ponad 11 km na 20 km wykonanej sieci jest wykonana nieprawidłowo, niezgodnie z normatywami. Wspomniała, że stosowne dokumenty w tej sprawie zostały przekazane wójtowi gminy. Została wykonana inspekcja telewizyjna, w wyniku której wykazano odchyłki jeżeli chodzi o spadek kanału, co powoduje brak przepływu ścieków, a w rezultacie wytworzenie  siarkowodoru, który zagraża życiu ludzkiemu. Przekazała, że ZWiUK w ciągu 10 miesięcy, aby usunąć siarkowodór  wydatkował  80.000 zł na środki chemiczne które  niszczą  urządzenia pomiarowe. 

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski mówił o sytuacji,  gdzie siarkowodór był bezpośrednim zagrożeniem dla mieszkańców Łochowa i doszło do ewakuacji mieszkańców. Pytał, czy na tą okoliczność zostały sporządzone dokumenty.
  
Grażyna Mączko prezes ZWiUK mówiła, że ta sytuacja dotyczy włączenia  ścieków z terenu gminy i ich połączenia z  kanalizacją  bydgoską. Została wezwana Straż Miejska z Bydgoszczy, mieszkańcy wyszli z domów, bo nie mogli oddychać. 

Radny Jacek Grzywacz pytał o gwarancję wykonania tej inwestycji.
Pani Grażyna Mączko mówiłą, że nie ma dokumentu świadczącego o dacie zakończenia kontraktu. Data oscyluje między 10.06 a 23.06. Mówiła, że pierwszy raz spotkała się z sytuacją, gdzie gwarancja jest tylko w okresie 3 letnim. Gwarancja minęła. Kanały trzeba przebudować.
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski stwierdził, że konieczna jest debata w tej sprawie zgodnie z sugestią wójta.
 
Radny Sławomir Ruge pytał dlaczego urzędnik nie wykonał notatki służbowej z przedstawicielem firmy wykonującej inwestycje. Pytał, czy w związku z tym wzrosną ceny wody i ścieków?

Grażyna Mączko mówiła, że środki na usuwanie siarkowodoru są ujęte w taryfie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przeszedł do punktu dot. podjęcia uchwał. 

4. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
Kierownik Referatu Podatków i Opłat p. Katarzyna Janka – Tymek przedstawiła autopoprawkę: dotychczasowy § 2 otrzymuje § 3. Wprowadza się § 2 w brzmieniu: Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Białe Błota. 

Głosowanie: w sprawie autopoprawki kierownika Referatu Podatku i Opłat. 
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2019 rok. 
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.125.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2019 rok. 

2) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Kierownik Referatu Podatków i Opłat p. Katarzyna Janka – Tymek przedstawiła autopoprawkę: dotychczasowy § 2 otrzymuje § 3. Wprowadza się § 2 w brzmieniu: Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Białe Błota. 
Głosowanie:
w sprawie autopoprawki kierownika Referatu Podatków i Opłat.
 Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie: Projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie |  ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Patrycja Harczenko

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.126.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

3) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Kierownik Referatu Podatków i Opłat p. Katarzyna Janka – Tymek przedstawiła autopoprawkę: dotychczasowy § 2 otrzymuje § 3. Wprowadza się § 2 w brzmieniu: Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Białe Błota.

Głosowano wniosek w sprawie: autopoprawki kierownika referatu podatków i opłat. 
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Sławomir Ruge

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr RGK.0007.127.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 4) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski odczytał nazwiska radnych, którzy wpisali się do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji tj. radna Magdalena Sznajder radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz. Wszyscy wyczytani radni wyrazili zgodę na udział w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr RGK.0007.128.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023.

5) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski odczytał nazwiska radnych, którzy wpisali się do Komisji Budżetu i Finansów tj. radny Krzysztof Michalak, radny Krzysztof Kocikowski. Radni wyrazili zgodę udziału w ww. komisji.  

Głosowanie:w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr RGK.0007.129.2018 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 

6) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski odczytał nazwisko radnego Jacka Krzyżanowskiego, który wyraził zgodę  udziału w Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota

Głosowanie:
w sprawie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr RGK.0007.130.2018 zmieniającej  uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.

7) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

Głosowanie: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr RGK.0007.131. 2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

5. Zakończenie obrad II Sesji VIII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski zakończył obrady II Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.         

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Bronisław Balcerowski 


Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić  do 28.12.2018r. Uwagi wnosi się z formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.        

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (5 grudnia 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (5 grudnia 2018, 07:46:15)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (12 grudnia 2018, 11:34:18)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 353