PROTOKÓŁ Z IV SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 31.12.2018r., o GODZ. 8:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie


Protokół
z IV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe, która odbyła się  31 grudnia 2018 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.


Sesja trwała: od godziny 8.00 do godz. 9.10
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski
Sekretarz obrad: Kamilla Grzelak
Protokolant: posiedzenia: Anna Cabańska 

Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 

W sesji udział wzięli:
1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Dariusz Fundator
3. Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak
4. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
6. Sołtysi;
7. Zaproszeni goście i mieszkańcy

Porządek obrad:
1. Otwarcie IV sesji VIII Kadencji Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:

1)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024
2) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Ad. 1 Otwarcie IV sesji VIII Kadencji Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski otworzył IV Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji. Poinformował, że na sali jest 20 radnych i Rada Gminy może podejmować uchwały. Na sesji nieobecna była radna Karolina Lachowicz. Następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i poinformował, że sesja została zwołana na wniosek wójta gminy.  

Ad. 2 Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski złożył wniosek o przegłosowanie na sekretarza obrad kandydatury radnej Kamilli Grzelak. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3 Ustalenia w sprawie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski przedstawił porządek obrad z następującymi projektami uchwał: 

1)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024
2) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 

Poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator wyraził zgodę na wprowadzenie ww. projektu uchwały do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski mówił, że wprowadzane projekty uchwał powinny być przygotowane wcześniej i wprowadzone  do systemu elektronicznego, co umożliwi głosowanie radnym na tabletach. 

Głosowanie :
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (11) Magdalena Burdanowska, Patrycja Harczenko, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
PRZECIW (9) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

4. Podjęcie uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

Radny Jacek Grzywacz pytał, czy w przyszłym roku znajdą się środki na dokończenie ul. Cyprysowej i ul. Ceramicznej?

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak odpowiedziała, że te inwestycje nie zostały zrealizowane w roku obecnym i jest zmniejszenie. Na temat budżetu na rok 2019 odbędzie się dyskusja na początku stycznia. 

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki skarbnika Gminy. 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (13)
Bronisław Balcerowski, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
PRZECIW (1) Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Patrycja Harczenko, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024. 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (13)
Bronisław Balcerowski, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
PRZECIW (1) Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Patrycja Harczenko, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.141.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

2) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki skarbnika Gminy. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Głosowanie:
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.142.2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

3) Projekt uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Radna Magdalena Sznajder prosiła o udzielenie głosu przedstawicielowi mieszkańców w sprawie ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski stwierdził, że nie widzi potrzeby udzielania głosu mieszkańcom i to radni powinni się wypowiedzieć na temat projektu uchwały. W porządku obrad nie ma punktu dot. wolnych wniosków, radni reprezentują mieszkańców i mogą się w tej sprawie wypowiedzieć. 

Radny Krzysztof Michalak mówił, że w powiecie bydgoskim wójt gminy Białe Błota otrzymuje najniższe uposażenie przy najwyższej liczbie mieszkańców, jednocześnie radni gminy Białe Błota otrzymują najwyższe diety. Prosił, aby  radna Maria Wolsztyńska wytłumaczyła  dlaczego w poprzedniej kadencji rady głosowała za znaczną podwyżką dla poprzedniego wójta. Pytał jakie zasługi miał poprzedni wójt, że otrzymał podwyżkę? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska odpowiadając radnemu Krzysztofowi Michalak przekazała, że na pierwszej sesji poprzedni wójt wystąpił z wnioskiem o  podwyżkę i wówczas radni zaprotestowali przeciwko tej podwyżce. Wynagrodzenie pozostało na poziomie obowiązującym poprzednią panią wójt. Dopiero po okresie przeszło dwuletnim rada gminy zdecydowała się na podwyższenie pensji wójta. Wówczas radna Maria Wolsztyńska zagłosowała za podwyższeniem pensji, jednak nie było wiadomo radnym o sytuacji związanej z wójtem. Po trzech tygodniach obowiązywania podwyżki, po aresztowaniu wójta wprowadziła uchwałę o obniżeniu pensji. 

Radny Krzysztof Michalak odniósł się do uzasadnienia podwyżki dla poprzedniego wójta argumentującego podwyżkę liczbą ponad 20.000 mieszkańców i większą ilością pracy. Wówczas radna Maria Wolsztyńska zgodziła się na podwyżkę. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Wolsztyńska mówiła, że zagłosowała za podwyżką, gdyż wówczas zauważyła postępy dotyczące głównie inwestycji drogowych w Białych Błotach. 

Radny Sławomir Ossowski odniósł się do uwag Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie nieprzygotowania projektu uchwały i nie wprowadzona jej do programu E-sesja. Uważa, że uchwała, która została wprowadzona na sesji w dniu 23.11.2018r  również nie była przygotowana i  nie została omówiona z wszystkimi radnymi tylko w pewnym gronie radnych. Rozpiętość widełek wynagrodzenia wójta tj. 5340 zł i do minimum dołożono tylko 1550 zł. Wójt Gminy Białe Błota ma najniższe uposażenie na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, jedno z najniższych w kraju przy gminie ponad 20.000 zł mieszkańców, gminie z problemami i po przejściach. Należy zapewnić godne warunki pracy i płacy dla wójta który zdecydował się na wyzwanie przy obecnym stanie gminy. Stwierdził, że widoczne są zażyłości z kampanii wyborczej. Prosił radnych o złożenie wyborczych podziałów i zapoczątkowanie wspólnych działań, które pomogą poprawić stan gminy. Mówił, aby zapomnieć o dyscyplinie klubowej i głosować z własnym sumieniem. Dodał, że  radni są sterowani przez osoby, których wyborcze ambicje nie zostały spełnione.  

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski stwierdził, że to nie jest żadna zemsta. W poprzedniej kadencji wójt miał jednego zastępcę, obecnie wójt ma do pomocy dwóch zastępców, co wynika z ustawy i jest większe wsparcie przy kierowaniu gminą. Dodał, że wcześniej było mówione, że w czasie 3 miesięcy będzie dyskusja na temat uposażenia wójta. Mówił, że dostrzega pewne zmiany dot. kierowania gminą m. in. poprzez  stworzenie strefy ochronnej ujęcia wody.

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator poinformował, że podczas spotkania, wojewoda podpisał zarządzenie dot. utworzenia strefy ochronnej ujęcia wody. woda jest strategicznym celem jeżeli chodzi o funkcjonowanie gminy i rozbudowa magistrali sieci wodociągowej jest priorytetowym zadaniem. 

Radna Magdalena Sznajder prosiła o 5 minut przerwy. 

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski ogłosił 5 minutową przerwę. 

Po przerwie głos Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.
 
Głosowanie:
w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (7)
Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
PRZECIW (13) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Uchwała nie została podjęta.


5. Zakończenie obrad IV Sesji VIII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski złożył życzenia na nadchodzący 2019 rok i zakończył obrady IV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

 
                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                Rady Gminy Białe Błota
                                                                                                    Bronisław Balcerowski 

Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 24.01.2019r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy
 

 


metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (31 grudnia 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (31 grudnia 2018, 10:48:14)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (10 stycznia 2019, 12:27:42)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 373