Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/887365

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu- zmiana terminu otwarcia ofert

Wyjaśnienia nr 2 - ujednolicony kosztorys

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu- zmiana terminu otwarcia ofert

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu- zmiana terminu otwarcia ofert na dzień 18.03.

wyjaśnienia nr 5 - ujednolicona umowa, kosztorys, formularz

Informacja z otwarcia ofert 2Załączniki:

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu- zmiana terminu otwarcia ofert
Wyjaśnienia nr 2 - ujednolicony kosztorys
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu- zmiana terminu otwarcia ofert
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu- zmiana terminu otwarcia ofert na dzień 18.03.
wyjaśnienia nr 5 - ujednolicona umowa, kosztorys, formularz
Informacja z otwarcia ofert 2