W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.39.2023.ZP2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na ***UWAGA*** Zmiana treści SWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT*** Budowa ul. Czereśniowej w Łochowie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.39.2023.ZP2
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/transakcja/820973
rozstrzygnięcie

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.          Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Konsorcjum:

Lider:
1)                  DROMAKS Sp. z o.o., ul. Wyczynowa 4, 86-065 Lisi Ogon
Partner:
2)          DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz

z ceną brutto 5 649 966,53  zł (słownie złotych: pięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć 53/100).

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną w ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Nr oferty
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Cena oferty (brutto)

po poprawieniu omyłek
Punktacja w kryterium cena
Okres udzielenie gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane
Punktacja w kryterium Okres udzielenie gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane
Doświadczenie kierownika budowy w specjalności inżynierii drogowej
Punktacja w kryterium

Doświadczenie kierownika budowy w specjalności inżynierii drogowej
Łączna punktacja
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o.

ul. Inwalidów 1,

85-727 Bydgoszcz
Oferta odrzucona
2
BETPOL Spółka Akcyjna

ul. Inwalidów 49

85-749 Bydgoszcz
Oferta odrzucona
3
Firma „REM-BUD 2” Krzysztof Obrębski

Stanisławka, 

ul. Wiatrakowa 1

89-200 Szubin
Oferta odrzucona
4
ROSROAD Sp. z o.o.

ul. Zimowa 17/11

87-100 Toruń
Oferta odrzucona
5
Konsorcjum:

Lider:

DROMAKS 

Sp. z o.o. 

ul. Wyczynowa 4

86-065 Lisi Ogon

Partner:

DROMAKS 

Piotr Myszkier

ul. Żytnia 25, 

85-356 Bydgoszcz
5 649 966,53
60,00 
5 lat
20,00 
Powyżej 

10 lat
20,00 
100,00 
6
PRODIB Sp. z o.o.

ul. Łabiszyńska 6

86-061 Olimpin
Oferta odrzucona
7
PROJBUD Drogownictwo 

Sp. z o.o.

ul. Nizinna 1,

 86-005 Białe Błota
Oferta została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania
8
Kowalski Budownictwo 

Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 12

88-400 Żnin
Oferta odrzucona
 

II.                                       Wykonawcach, których oferty należy odrzucić:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp, dokonano odrzucenia:

1.       Ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 
85-727 Bydgoszcz zawiadomienie o odrzuceniu oferty zostało opublikowane na stronie postępowania w dniu 13.11.2023 r.

2.       Ofertę nr 2, złożoną przez Wykonawcę:

BETPOL Spółka Akcyjna, ul. Inwalidów 49, 85-727 Bydgoszcz

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ww. oferty:

1)      faktyczne:

W dniu 13.11.2023 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Wykonawca nie przysłał żadnej odpowiedzi wobec powyższego nie wyraził przedmiotowej zgody.  

2) prawne: 

Oferta nr 2 Wykonawcy BETPOL Spółka Akcyjna podlega odrzuceniu na podstawie z art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli „wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą”.

3.       Ofertę nr 3, złożoną przez Wykonawcę:

Firma „REM-BUD 2” Krzysztof Obrębski Stanisławka, ul. Wiatrakowa 1,

89-200 Szubin zawiadomienie o odrzuceniu oferty zostało opublikowane na stronie postępowania w dniu 13.11.2023 r.

4.       Ofertę nr 4, złożoną przez Wykonawcę:

ROSROAD Sp. z o. o., ul. Zimowa 17/11, 87-100 Toruń

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ww. oferty:

1)      faktyczne:

W dniu 13.11.2023 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Wykonawca nie przysłał żadnej odpowiedzi wobec powyższego nie wyraził przedmiotowej zgody.  

2) prawne: 

Oferta nr 4 Wykonawcy ROSROAD Sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie z art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli „wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą”.

5.       Ofertę nr 6, złożoną przez Wykonawcę:

Prodib Sp. z o. o., ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ww. oferty:

1)      faktyczne:

W dniu 13.11.2023 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Wykonawca nie przysłał żadnej odpowiedzi wobec powyższego nie wyraził przedmiotowej zgody.  

2) prawne: 

Oferta nr 6 Wykonawcy Prodib Sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie z art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli „wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą”.

6.       Ofertę nr 7, złożoną przez Wykonawcę:

Projbud Drogownictwo Sp. z o.o., ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota

1)  faktyczne:

Zamawiający w kwietniu 2021 roku prowadził postępowanie pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Cielu przy ulicy Osiedle, nr postępowania RZP.271.19.2021.KZP. We wskazanym postępowaniu 
(z 2021 roku)  jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. Umowę w sprawie realizacji zamówienia podpisano w dniu 21 maja 2021 roku, z terminem realizacji do 20 listopada 2021 roku, na kwotę brutto 1 569 720,47 zł. 

Podczas odbioru prac budowlanych stwierdzono liczne wady, co zostało opisane w protokole odbioru z dnia 4 listopada 2021 roku. Wykonawca pomimo zgłaszania usunięcia usterek nie wykonał prac naprawczych, pomimo wielokrotnego wzywania do usunięcia wad przez Zamawiającego. Brak usunięcia wad przez Wykonawcę potwierdzają między innymi protokoły z przeglądów gwarancyjnych oraz protokół komisji objazdowej Sołectwa Ciele. Z uwagi na celowe niewykonywanie przez Wykonawcę prac naprawczych Gmina Białe Błota naliczyła kary umowne. Do wykonawcy wysłano stosowane wezwania do zapłaty z tytułu ww. kar umownych.

W stanie faktycznym sprawy: 

1.       W dniu 4 listopada 2021 r. dokonano odbioru ścieżki pieszo-rowerowej wykonanej przez Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. W protokole stwierdzono usterki i wady.

2.       W dniu 9 listopada 2021 r. Projbud zgłosił usunięcie wad.

3.       W dniu 9 maja 2022 r. wyznaczony został przegląd gwarancyjny. Stwierdzono wady.

4.       W dniu 10 czerwca 2022 r. wyznaczono kolejny przegląd gwarancyjny. Stwierdzono wady.

5.       W dniach 4 lipca i 23 sierpnia 2022 r. wezwano wykonawcę do usunięcia wad.

6.       Wykonawca w dniu 9 września 2022r. poinformował o usunięciu usterek.

7.       Zamawiający zweryfikował, że nie doszło do usunięcia wad. W dniu 21 października 2022 r. naliczono kary umowne z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi/gwarancji.

8.       Wykonawca w dniu 26 października 2022 r. odpisał, że wady zostały usunięte i odesłał notę w dniu 10 listopada 2022 r.

9.       W dniu 23 listopada 2022 r. ponownie wezwano Wykonawcę do zapłaty noty obciążeniowej.

10.   W dniu 9 stycznia 2023 r. przesłano Wykonawcy pismo z kolejną notą obciążeniową, na które wykonawca odpowiedział pisemnie w dniu 17 stycznia 2023 r.

11.     W dniu 18 kwietnia 2023r. oraz 18 lipca 2023r. Zamawiający przesłał pisma z kolejnymi notami obciążeniowymi, na które Wykonawca udzielił odpowiedzi w dniu 04.08.2023r. 

12.     Wykonawca był wielokrotnie informowany o treści par. 18 ust. 5 umowy tj. o uprawnieniu Zamawiającego do skorzystania z wykonania zastępczego.

13.     W dniu 13 września 2023 r. Zamawiający ogłosił przetarg na wykonanie zastępcze.

Podsumowując powyższe, w efekcie trwałego i celowego niewykonywania przez Wykonawcę PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. prac naprawczych, Zamawiający we wrześniu 2023 roku ogłosił postępowanie mające na celu powierzenie naprawy wadliwie wykonanych robót budowlanych ścieżki pieszo rowerowej w Cielu innemu podmiotowi – wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W postępowaniu na wykonanie prac naprawczych na ww. ścieżce pieszo – rowerowej Wykonawca PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. złożył ofertę na wykonanie ww. prac. W toku badania ofert Zamawiający wezwał wykonawcę PROJBUD do złożenia wyjaśnień ws. podejrzenia rażąco niskiej ceny, w odpowiedzi na które wykonawca w piśmie z dnia 13 października 2023 roku wskazał (strona 3 wyjaśnień, II. WYJAŚNIENIA CZĘŚĆ WSPÓLNA, akapit 1, zdanie pierwsze), iż „realizował prace główne, w stosunku do których aktualnie zamawiający zamierza zlecić prace naprawcze”, przyznając tym samym iż zakresem postępowania są wadliwie przez niego wykonane roboty budowlane.

W postępowaniu pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Cielu przy ulicy Osiedle – wykonanie zastępcze”, nr postępowania RZP.271.38.2023.ZP1 Zamawiający w pkt. 8.2 SWZ wskazał, 
iż „Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4-10 stawy Pzp”. Fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawców zawarte w art. 109 ust 1 pkt 4-10 zostały również wskazane w treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00395260 z dnia 13.09.2023 r.

Zgodnie z powyższym Zamawiający uznał, iż Wykonawca Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. podlega wykluczeniu na podstawie:

a)       Art. 109 ust. 1 pkt. 5 – Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności w wyniku zamierzonego działania i rażącego niedbalstwa nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów.

b)      Art. 109 ust. 1 pkt 7 – Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie w znacznym stopniu nienależycie wykonał i długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązania wynikające 
z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wykonania zastępczego oraz realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

c)       Art. 109 ust 1 pkt 8 – Wykonawca w wyniku zamierzonego działania wprowadził Zamawiającego w błąd przedstawiając nieprawdziwe informacje, że nie podlega wykluczeniu.

W związku z powyższym w dniu 31 października 2023 r. oferta Wykonawcy Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 a) ustawy Pzp.

Wykonawca Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. w dniu 6 listopada 2023 roku wniósł do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegających na badaniu i ocenie ofert (…) oraz odrzuceniu przez Zamawiającego jego oferty z uwagi na podleganie wykluczeniu z postępowania (…).

Krajowa Izba Odwoławcza termin posiedzenia w  sprawie ustaliła na dzień 27 listopada 2023 roku.

Zamawiający w odpowiedzi na wniesione odwołanie wskazał  m.in.:

·         „W dniu 27 października 2023 r. Zamawiający wniósł pozew przeciwko Wykonawcy o zapłatę 302 172.00 zł tytułem zapłaty kar umownych z umowy nr RZP.272.25.2021.KZP „Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Cielu przy ulicy Osiedle”. Sprawa toczy się pod sygnaturą VIII GC 243/23. 

(…) przedmiotowe usterki i wady nie są tylko i wyłącznie rzekomym wymysłem Zamawiającego, zwracali na nie również mieszkańcy, członkowie rady sołeckiej i radni gminni, żądając działań ze strony Zamawiającego do przymuszenia wykonawcy do ich naprawienia. Wykonawca przez (…) 18 miesięcy zwodził Zamawiającego, że usunie te wady. Również przedmiotem mediacji prowadzonej w okresie od 7 grudnia 2022 r. do 9 maja 2023 r. w sprawie VIII GC 183/22 poza głównym przedmiotem sporu było dobrowolne usunięcie wad i usterek w ścieżce, do czego oczywiście nie doszło. Zamawiający dla potwierdzenia przez zewnętrznego eksperta- specjalisty z zakresu drogownictwa, faktu istnienia istotnych wad i usterek zlecił przygotowanie ekspertyzy technicznej, która potwierdziła odpowiedzialność za nie Wykonawcy i pozwoliła oszacować wartość robót wykonania zastępczego. Wykonawca w wolnych głosach podczas sesji Rady Gminy 6 listopada 2023 r. zabrał głos publicznie oświadczając że naprawi dobrowolnie ścieżkę, czego oczywiście nie zrobił.

Podsumowując powyższe, w efekcie trwałego i celowego niewykonywania przez Wykonawcę PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. prac naprawczych, Zamawiający we wrześniu 2023 roku ogłosił postępowanie mające na celu powierzenie naprawy wadliwie wykonanych robót budowlanych ścieżki pieszo rowerowej w Cielu innemu podmiotowi – wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z uwagi na szacowaną wartość zamówienia ustaloną na podstawie ekspertyzy technicznej, na kwotę 226 110,52 zł brutto. Zamawiający zobowiązany był do przeprowadzenia na te wykonawstwo zastępcze przetargu w trybie PZP. 

W tym miejscu Zamawiający odnosi się do znaczenia językowego sformułowania wykonawstwo zastępcze. Zgodnie z Słownikiem Języka Polskiego PWN, słowo zastępczy oznacza «zastępujący kogoś albo coś». Absurdem staje się  sytuacja, gdzie Wykonawca składa ofertę na wykonanie zastępcze, wad i usterek, których to właśnie on w terminach umownych nie usunął. Wykonanie zastępcze jest dokonywane „na koszt” Wykonawcy (a więc Zamawiający powierza wykonanie danej czynności osobie trzeciej i następnie żąda od Wykonawcy zwrotu zapłaconego tej osobie wynagrodzenia). W świetle przedstawionych dowodów nie budzi wątpliwości, że Wykonawca nie usunął wad i usterek i koniecznym było wyłonienie osoby trzeciej, która dokona napraw ścieżki zgodnie z ekspertyzą techniczną i kosztorysem inwestorskim tych napraw. Zamawiający zatem wszczął procedurę w celu wyłonienia wykonawcy zastępczego ponadto pozwał Wykonawcę o zapłatę kar umownych z tytułu nieusunięcia wad i usterek w terminie. 

(…)

W konsekwencji, oferta Wykonawcy Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 a) ustawy Pzp.

Niewykonanie albo nienależyte wykonanie w znacznym stopniu nie może być utożsamiane wyłącznie 
z określonym stopniem wykonania tej umowy pod względem wartościowym czy rzeczowym wbrew brzmieniu przepisu, który nie konkretyzuje takiego punktu odniesienia. Z art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. i art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy 2014/24/UE wynika, że dla ustalenia, czy niewykonanie albo nienależyte wykonanie było w znacznym stopniu, ma znaczenie nie tylko odpowiednio istotny wartościowo lub rzeczowo zakres nienależytego wykonania lub niewykonania świadczenia wykonawcy w stosunku do przewidzianego zawartą umową, lecz także spełnianie przez wykonawcę świadczenia nieodpowiadającego istotnym dla zamawiającego wymaganiom, które były zapisane w umowie, oraz powtarzające się nagminnie takie same wady świadczenia wykonawcy, choćby nie w zakresie najistotniejszych wymagań, w tym notoryczne niedochowanie terminu wykonania zamówienia (zob. wyrok z 3.02.2017 r., KIO 139/17, LEX nr 2238199). (J. E. Nowicki [w:] P. Wiśniewski, J. E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2023, art. 109. https://sip.lex.pl/#/commentary/587942466/739906/nowicki-jozef-edmund-wisniewski-piotr-prawo-zamowien-publicznych-komentarz-wyd-v?cm=URELATIONS (dostęp: 2023-11-25 15:34)).

W przedmiotowej sprawie wadliwe wykonanie przedmiotu umowy w 2021 r., zwłoka wykonawcy 
w usunięciu wad i usterek sięga kilkunastu miesięcy. Wartość prac koniecznych naprawienia ścieżki 
w ramach wykonawstwa zastępczego sięga kwoty 226 110,52 zł brutto (kosztorys inwestorskie). Postawa Wykonawcy, który zwodził Zamawiającego, w pismach raz wskazywał, że usunie wady, raz że usunął te które podlegają gwarancji, a innych usuwać nie zamierza należy uznać za naganne i stanowi ono długotrwałe nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z umowy. Jak widać wady te mają duże znaczenie nie tylko dla Zamawiającego ale również dla mieszkańców, radnych gminy i członków rady sołeckiej, którzy wskazują na nie i żądają działań ze strony Zamawiającego. 

Użyte w art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. wyrażenie „co doprowadziło do (...) odszkodowania” obejmuje również należności z tytułu kar umownych. Na gruncie prawa cywilnego kary traktowane są bowiem jako surogat odszkodowania (tak w wyroku SN z 18.07.2012 r., III CZP 39/12 92). W uzasadnieniu uchwały SN (7) z 6.11.2003 r., III CZP 61/03 93, mającej moc zasady prawnej, wyjaśniono, iż: „Sformułowanie «surogat odszkodowania» należy rozumieć w tym sensie, że strony przy zawarciu umowy określają z góry wysokość należnego wierzycielowi odszkodowania na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika i odszkodowanie (kara umowna) kompensuje wszystkie negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu naruszenia zobowiązania”. Kara umowna jest zatem inną porównywalną sankcją, o której mowa w art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy 2014/24/UE. W wyroku z 18.04.2013 r., KIO 724/13, LEX nr 1315321, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że o nienależytym spełnieniu świadczenia można mówić w aspekcie zachowania terminu świadczenia, a nienależyte wykonanie świadczenia określonego w kontrakcie może wywołać dotkliwe skutki dla kontrahenta, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków (np. kary umowne). 

W art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. ustawodawca doprecyzował użyte w art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy 2014/24/UE pojęcie innych porównywalnych sankcji, wskazując na „wykonanie zastępcze lub realizację uprawnień z tytułu rękojmi za wady”. Użyte w art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. pojęcie odszkodowania nie powinno być zawężane do odszkodowania uzyskanego w oparciu o zasady ogólne odpowiedzialności odszkodowawczej określone w art. 471 k.c. Użyte w art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. pojęcie odszkodowania obejmuje również kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (zob. art. 483 § 1 k.c.). Przepis art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. obejmuje tylko kary umowne mające charakter odszkodowawczy. (J. E. Nowicki [w:] P. Wiśniewski, J. E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2023, art. 109. https://sip.lex.pl/#/commentary/587942466/739906/nowicki-jozef-edmund-wisniewski-piotr-prawo-zamowien-publicznych-komentarz-wyd-v?cm=URELATIONS (dostęp: 2023-11-25 15:34).

Niniejsze postepowanie przetargowe stanowi pierwszy etap wszczętej procedury wykonania zastępczego – ma ono na celu wyłonienie wykonawcy zastępczego, który dokona naprawy ścieżki rowerowej. Ponadto wszczęte postępowanie sądowe o zapłatę kar umownych ma charakter odszkodowawczy. Zamawiający po uiszczeniu wynagrodzenia wykonawcy zastępczemu wystąpi z kolejnym powództwem odszkodowawczym, w wysokości zapłaconego wynagrodzenia.  Zatem zdaniem Zamawiającego zostały spełnione przesłanki określone w ust. 7 omawianego przepisu uprawniającego do wykluczenia Odwołującego się Wykonawcy.”

Wykonawca PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. przed wyznaczonym przez Krajową Izbę Odwoławczą terminem posiedzenia wycofał wniesione odwołanie.

W przedmiotowym postępowaniu – „Budowa ul. Czereśniowej w Łochowie”, nr postępowania RZP.271.39.2023.ZP2 Zamawiający w pkt. 8.2 SWZ również wskazał, iż „Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4-10 stawy Pzp”. Fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawców zawarte w art. 109 ust 1 pkt 4-10 zostały wskazane w treści ogłoszenia o zamówieniu 
nr 2023/BZP 00412366 z dnia 25.09.2023 r.

Wykonawca Projbud Drogownictwo Sp. z o. o. poprzez wycofanie odwołania złożonego w postępowaniu na wykonanie zastępcze ścieżki pieszo rowerowej w Cielu sam zrezygnował z możliwości podważenia argumentów i dowodów przedłożonych przez Zamawiającego, z możliwości obrony i przedstawienia korzystnych dla siebie dowodów. Tym samym zrezygnował z możliwości uzyskania prawomocnego orzeczenia w zakresie podlegania wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

Działanie takie dowodzi, że Wykonawca przyznał, iż podlega wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 a) w związku z art. 109 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 8.

Reasumując powyższe, Wykonawca PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. w konsekwencji nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie:

a)       Art. 109 ust. 1 pkt. 5 – Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności w wyniku zamierzonego działania i rażącego niedbalstwa nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów.

b)      Art. 109 ust. 1 pkt 7 – Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie w znacznym stopniu nienależycie wykonał i długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązania wynikające 
z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wykonania zastępczego oraz realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

c)       Art. 109 ust 1 pkt 8 – Wykonawca w wyniku zamierzonego działania wprowadził Zamawiającego w błąd przedstawiając nieprawdziwe informacje, że nie podlega wykluczeniu.

2)      prawne:

Oferta nr 7 Wykonawcy PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 2 a) – oferta została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art.109 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 8. 

7.       Ofertę nr 8, złożoną przez Wykonawcę:

Kowalski Budownictwo Sp. z o. o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ww. oferty:

1)      faktyczne:

W dniu 13.11.2023 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Wykonawca nie przysłał żadnej odpowiedzi wobec powyższego nie wyraził przedmiotowej zgody.  

2) prawne: 

Oferta nr 8 Wykonawcy Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie z art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli „wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą”.

SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/820973

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dn. 06.10.2023 r

***UWAGA*** ujednolicony kosztorys ofertowy, dokumentacja geologiczna

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dn. 09.10.2023 r

***UWAGA*** w załączeniu zaktualizowany kosztorys ofertowy z dnia 09.10.2023 r.

Zmiana treści SWZ z dnia 10.10.2023 r.

***UWAGA*** Zmiana treści SWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 13.10.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert

Załączniki

Powiadom znajomego