W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

349

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro.
zmienione przez 5
Status obowiązujące
1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „ustawą Pzp”;
2. Wykonując obowiązek zawarty w art. 35 ustawy o finansach publicznych z dnia  30 czerwca 2005
r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);
3. Stosując Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
 
zarządzam co następuje:

§ 1
Szacowanie wartości zamówienia
 
1. Zamówienia, których ustalona wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 14 000 euro, mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym regulaminem, z pominięciem poszczególnych trybów wymienionych w ustawie Pzp.
2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy należy przestrzegać przepisów art. 32 ÷ 35 ustawy Pzp.
3. Niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów niniejszego Zarządzenia.
 
 § 2
Procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie:
1. zamówienia o wartości poniżej 5 000 euro;
2. zamówienia o wartości od 5 000 do 10 000 euro;
3. zamówienia o wartości powyżej 10 000 euro i nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.
 
§ 3
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 5 000 euro
1. W przypadku zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5 000 euro, Zamawiający prowadzi negocjacje z jednym wykonawcą.
2. Udzielenie zamówienia następuje pisemnie, w postaci wzoru zlecenia stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4
Zamówienia publiczne o wartości od 5 000 euro do 10 000 euro
1. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości od 5000 euro do 10 000 euro rozpoczyna notatka służbowa sporządzona na okoliczność rozeznania rynku, zaakceptowana przez Kierownika referatu odpowiedzialnego za realizowane zamówienia.
2. Notatkę sporządza osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiotowe zadanie.
3. Wzór notatki służbowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
4. Rozpoznanie rynku musi być przeprowadzone pisemnie.
5. Obowiązkiem osoby odpowiedzialnej merytorycznie za zadanie jest bezstronne, obiektywne, staranne i zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Obowiązkiem osoby odpowiedzialnej merytorycznie za zadanie, odpowiedzialnej za realizację zamówienia o wartości od 5 000 euro do 10 000 euro jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu wszczęcia postępowania tak, aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami art. 35 ustawy o finansach publicznych.
7. Udzielenie zamówienia następuje w oparciu o umowę pisemną określającą warunki realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego Zarządzenia.
8. Dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u osoby odpowiedzialnej merytorycznie za zadanie.

§ 5
Zamówienia publiczne o wartości powyżej 10 000 euro i nieprzekraczającej, wyrażonej
w złotych równowartości 14 000 euro.  
1. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości powyżej 10 000 euro i poniżej 14 000 euro rozpoczyna decyzja kierownika zamawiającego lub osoby przez niej upoważnionej o uruchomieniu postępowania
i udzielenie zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Notatkę sporządza osoba odpowiedzialna merytorycznie za zadanie.
3. Wzór notatki służbowej stanowi załącznik nr 3.
4. Rozpoznanie rynku przeprowadza się pisemnie, zapraszając do składania ofert minimum trzech wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.
5. Obowiązkiem osoby odpowiedzialnej merytorycznie za zadanie jest bezstronne, obiektywne, staranne i zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Obowiązkiem osoby odpowiedzialnej merytorycznie za zadanie o wartości powyżej 10 000 euro
i nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu wszczęcia postępowania tak, aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami art. 35 ustawy o finansach publicznych.
7. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.
8. Udzielenie zamówienia następuje w oparciu o umowę pisemną określającą warunki realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego Zarządzenia.
9. Dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u osoby odpowiedzialnej merytorycznie za zadanie.
10. Przeprowadzenie rozeznania rynku potencjalnych wykonawców nie ma zastosowania w przypadku, gdy ze względu na szczególny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji zamówienia konkretnemu wykonawcy.
Przesłanki wyboru wykonawcy należy dołączyć do protokołu, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
11. W przypadku wykonania zamówienia w trybie awaryjnym wymagającego niezwłocznego wykonania dopuszcza się odstąpienie od obowiązku przeprowadzania pisemnego rozeznania cenowego.
 
§ 6
Do umów zawieranych w sprawach zamówienia do 14 000 euro stosuje się ogólne przepisy o zawieraniu umów wynikające z ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu sprawuje kierownik Referatu zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, akty wykonawcze do ustawy Pzp, Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa materialnego.
3. W siedzibie zamawiającego, u Sekretarza Gminy, prowadzony jest rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.  
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Białe Błota, dnia 22 grudnia 2009 roku                                                 
 
                                                                                                        
                                                                                         Wójt Gminy Białe Błota
                                                                                     Katarzyna Kirstein - Piotrowska

Załącznik Nr 1.doc
Załącznik Nr 2.doc
Załącznik Nr 3.doc
Załącznik Nr 4.doc
Załącznik Nr 5.doc
Załącznik Nr 6.doc
Załącznik Nr 7.doc
Załącznik Nr 8.doc

Załączniki

Powiadom znajomego