W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XXIV/342/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.
na podstawie art. 18 , ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 ) art. 109 , art. 112 , art. 116 , art. 124 , art. 128 , ust. 2 pkt 1 , art. 134 , ust . 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 , Nr 45 , poz. 391 , Nr 65 , poz. 594 , Nr 166 , poz. 1611 , Nr 189 , poz. 1851 , Nr 96 , poz. 874 , z 2001 r. Nr 88 , poz. 961 , z 2002 r. Nr 153 , poz. 1271 , z 2004 r. Nr 19 , poz. 177 , Nr 93 , poz. 890 , Nr 123 , poz. 1291 , Nr 121 , poz. 1264 , z 2000 r. Nr 122 , poz. 1315 , z 2002 r. Nr 156 , poz. 1300 ) uchwala się , co następuje :
status uchwały obowiązująca
§ 1

1.Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 21 864 000,- zł

w tym : dochody własne w kwocie 11 954 716,- zł
subwencje w kwocie 7 384 514,- zł
dotacje w kwocie 2 524 770,- zł

2. Prognozowane dochody według działów , rozdziałów i paragrafów i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1 i 1 a .

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 25 299 000,- zł

w tym : wydatki bieżące w kwocie 18 911 537,- zł
wydatki majątkowe w kwocie 6 387 463,- zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 862 714,- zł
b/ dotacje 796 200,- zł
c/ wydatki na obsługę długu j.s.t. 545 000,- zł
d/ rezerwę ogólną 225 000,- zł

3. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 .

§ 3

Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 435 000,- zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 435 000,- zł .

§ 4

1.Ustala się plan przychodów w kwocie 5 233 250,- zł i rozchodów w kwocie 1 798 250,- zł budżetu gminy na 2005 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 .

2.Ustala się prognozę kwoty długu w wysokości 9 986 503,- zł oraz planowane spłaty zobowiązań w wysokości 1 798 250,- zł na rok 2005 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b .

§ 5

Ustala się inwestycje na rok 2005 na kwotę 6 387 463,- zł , stanowiące wycinek wieloletniego programu inwestycyjnego i ujętych w wydatkach majątkowych budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 6

1. Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych :
przychody w kwocie 343 300,- zł
wydatki w kwocie 343 300,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 .
§ 7

1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 100 000,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 8

Określa się :
1. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 2 350 670,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 51 000,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Określa się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 796 200,- zł z tego :
a) celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 200,- zł
b) wpłata na rzecz środków specjalnych (Policja) 42 000,- zł
c) podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 55 000,- zł
d) podmiotowa dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 5 000,- zł
e) podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 380 000,- zł
f) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji towarzyszeniom 152 000,- zł
g) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 157 000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9 .

§ 10

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 173 000,- zł oraz wydatki określone na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w wysokości 173 000,- zł .

§ 11

Ustala się ogólną kwotę 163 880,- zł na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze gminy , w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej , zgodnie z załącznikiem
nr 10 .

§ 12


Załącza się informację o stanie mienia komunalnego , zgodnie z załącznikiem nr 12 .

§ 13

Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 .

§ 14

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :
a) dokonywania zmian w budżecie gminy w toku jego wykonywania polegających na przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu,

b) spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych określonych w załączniku nr 3a,

c) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący rachunek podstawowy budżetu gminy,

2. Określa się maksymalną kwotę :
a) 2 000 000,- zł , do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania ,

b) 500 000,- zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy .

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Jacek Stojke


Załączniki do pobrania w formie:

Załącznik 1
Załącznik 1a
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 3a
Załącznik 3b
Załącznik 4
Załączniki 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Załącznik 12

Załączniki

Powiadom znajomego